AVG / GDPR Privacy verklaring

STRIDAnederland.nl / STRIDA.lu / STRIDAbelgie.be / STRIDAbelgique.be / societycycle.nl zijn websites van StudioFG

StudioFG, gevestigd aan Huijgensstraat 14a te Den Haag,  – KVK 63906333, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tenzij je een bestelling plaats of ingelogd bent zijn al je activiteiten anoniem

STRIDA Benelux anonimiseert je IP-adres bij het analyseren van het website gebruik. Als je bent ingelogd kan het zijn dat we live zien welke pagina’s je bezoekt, maar bijvoorbeeld niet wat je erop typt of invult.

Persoonsgegevens die wij verwerken

STRIDA Benelux verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken STRIDA Benelux verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verweken van bestellingen en het verzenden daarvan.
 • Het analyseren van verbeterpunten voor de website.
 • Weten welke producten mensen zoeken en zodoende het aanbod compleet maken.
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

STRIDA Benelux neemt geen geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het

gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van STRIDA Benelux) tussen zit. STRIDA Benelux gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Woocommerce als winkel systeem met altijd de laatste updates.
 • Mollie en PayPal om betalingen te verwerken
 • Sendcloud om de verzendingen te verrichten met DPD / DHL / PostNL

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard en kunnen altijd op verzoek verwijdert worden. Dit kan met een emailtje aangegeven worden naar info@STRIDA Benelux
 • Google analytics data is anoniem. Maar wordt ook nog na 26 maanden verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

STRIDA Benelux verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. STRIDA Benelux blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Om de betaling te vewerken en de bestelling te verzenden worden gegevens gedeeld met Mollie en Paypal (afhankelijk van betaalmethode) en met Sendcloud en de verzendmaatschappij (DPD, DHL of Postnl)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

STRIDA Benelux gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. STRIDA Benelux gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag bijhouden zodat we weten hoe mensen de site gebruiken. Dit is echter niet te herleiden naar een persoon omdat het ip-adres is geanonimiseerd. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door STRIDA Benelux en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@STRIDA Benelux. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . STRIDA Benelux wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

STRIDA Benelux neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem